Bredewater 26 - 2715 CA Zoetermeer - 079-200 2 200 - info@huisartsenpraktijk-entree.nl

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar wij voor moeten zorgen als we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook staat erin welke rechten u heeft. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht ons om u schriftelijk informatie te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij doen dit door deze privacyverklaring op onze website te publiceren.

In het kort

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke gegevens wij van u bewaren. Ook vertellen we u hoe wij de informatie die we over u bewaren beschermen. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorgen we ervoor dat alleen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken. Het gaat om uw gegevens, daarom vertellen we in deze verklaring ook hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus we kunnen ons voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u altijd bij ons kunt vragen:

 • welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
 • om gegevens die wij van u hebben aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
 • om uw medische gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als we niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
 • om een medische verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen.


Ook mag u altijd bezwaar maken tegen het delen van uw gegevens.

Bovenstaande vragen kunt u mondeling of schriftelijk aan uw huisarts stellen. Als u dat zelf niet kunt, mag u dat ook door een vertegenwoordiger laten doen (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Gebruik van uw persoonsgegevens

In onze huisartsenpraktijk kunnen we verschillende persoonsgegevens van u gebruiken, zoals bijvoorbeeld uw ziektegeschiedenis en uw medicijngebruik. Die gegevens bewaren we in uw persoonlijke, elektronische patiëntendossier. Dit doen we in de eerste plaats om u een goede medische behandeling te kunnen geven. Daarnaast hebben we ook gegevens van u nodig om uw behandeling in rekening te kunnen brengen bij de zorgverzekeraar.

Wij bewaren de volgende gegevens van u:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens


We verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Als we voor uw behandeling samenwerken met andere zorgverleners, ontvangen we van hen gegevens over uw behandeling. Ook ontvangen we gegevens over u als we uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Het kan voor uw en onze veiligheid nodig zijn dat er camerabeelden van de wachtkamer worden vastgelegd.

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

In de AVG staat dat uw huisarts ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden.

We verzamelen en bewaren uw gegevens alleen:

 • om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Het gaat om alle zorg van uw huisarts en/of praktijkmedewerkers;
 • om de zorg die u heeft gekregen in rekening te kunnen brengen bij de zorgverzekeraar;
 • om de kwaliteit en bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk op peil te houden;
 • om aan zorgverzekeraars te kunnen laten zien welke zorg we hebben geleverd. Dit doen we anoniem, zorgverzekeraars krijgen van ons geen informatie over uw persoonlijke medische situatie;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
 • voor het gebruik van een aantal online diensten, zoals het maken van een afspraak, het aanvragen van herhaalmedicatie, het stellen van vragen of het inzien van uw medische gegevens bij uw huisarts.

Wetenschappelijk onderzoek

De informatie die we over u bewaren, wordt anoniem gebruikt voor statistieken rond ziekte en gezondheid. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers over het aantal mensen met griep die elk jaar in het nieuws komen. Ook kunnen uw gegevens onder strikte voorwaarden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar medische behandelingen. Voordat uw gegevens gebruikt mogen worden, moet alle informatie die ervoor kan zorgen dat u herkenbaar bent, worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres. Als het voor het onderzoek toch nodig is dat bekend wordt wie u bent, dan zal uw huisarts hiervoor altijd eerst nadrukkelijk om uw toestemming vragen. Hebt u vragen of wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met uw huisarts.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor een goede behandeling.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid of die van uw kinderen nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw huisarts bepaalt of dat nodig is.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen degenen in onze praktijk die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens bekijken. Dit zijn bijvoorbeeld: de huisarts die u behandelt, de assistente, de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige. Zij bekijken uw dossier alleen als dat nodig is voor de behandeling. Soms moet u gebruik maken van een waarnemend huisarts, bijvoorbeeld buiten kantoortijd, of als uw eigen huisarts ziek is of op vakantie. De waarnemend huisarts kan uw gegevens bekijken als dat nodig is om u goed te kunnen behandelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle medewerkers van onze praktijk gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zij zullen bijvoorbeeld uw gegevens alleen met een ander delen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Op deze regel zijn wel een paar uitzonderingen mogelijk. Dit is bijvoorbeeld als uw zorgverlener (uw huisarts of een praktijkmedewerker) volgens een andere wet dan de AVG informatie over u moet geven, bijvoorbeeld als er ernstig gevaar is of dreigt voor uw gezondheid of die van anderen wanneer uw arts een infectieziekte bij u vaststelt.

Uw gegevens kunnen bovendien als dat nodig is, gedeeld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals bij een verwijzing naar een medisch specialist of wanneer uw huisarts een recept voor medicatie voor u naar de apotheek stuurt.

Uitwisseling gegevens binnen Zoetermeer en Benthuizen

Uw persoonsgegevens bewaren we in een elektronisch patiëntendossier. Onze praktijk is aangesloten op een streng beveiligd regionaal computersysteem waarop ook de andere huisartsenpraktijken en de apotheken in Zoetermeer en Benthuizen, de huisartsenpost Zoetermeer en de dienstapotheek Zoetermeer zijn aangesloten. Via dit regionale computersysteem kan bijvoorbeeld een waarnemende huisarts of een huisarts op de huisartsenpost Zoetermeer uw gegevens bekijken als dat nodig is. Ook kunnen Zoetermeerse apotheken als het nodig is via dit systeem kijken welke medicatie de huisarts u heeft voorgeschreven en zien of u intoleranties, contra-indicaties of allergieën heeft. Zo kunt u ook als u gebruik moet maken van een waarnemend huisarts of apotheker snel en veilig worden geholpen. U kunt bij uw huisarts bezwaar maken tegen deze inzage door waarnemers en artsen van de huisartsenpost. Meer informatie over het delen van gegevens uit het patiëntendossier bij uw huisarts kunt u lezen in deze folder.

Uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt

Onze huisartsenpraktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kan een samenvatting van uw medische gegevens als het nodig is worden bekeken door andere huisartsen of huisartsenposten buiten Zoetermeer en Benthuizen. Dit kan alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven aan uw huisarts. Meer informatie over het delen van gegevens via het LSP kunt u lezen op de website www.volgjezorg.nl.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Uw oude huisarts draagt uw dossier zo snel mogelijk over aan uw nieuwe huisarts. Dit gebeurt in ieder geval binnen een maand nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw huisarts draagt uw medisch dossier persoonlijk of per aangetekende post over. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd het recht om uw dossier in te zien en u heeft recht op een kopie van uw dossier.

Uw dossier kan soms ook digitaal aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Uw oude en uw nieuwe huisarts moeten er dan wel voor zorgen dat hun computers en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Toegang tot uw medisch dossier

Wij bieden u op dit moment of in de toekomst de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal online diensten, zoals:

 • Een afspraak inplannen bij uw huisartsenpraktijk
 • Online een vraag stellen aan uw huisarts
 • Inzicht in uw medisch dossier
 • Herhaalmedicatie bestellen
 • Inzicht in uw onderzoeksuitslagen


Ook deze gegevens worden alleen gebruikt door degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw huisarts en de assistente.

Beveiligingsmaatregelen

Wij doen veel moeite om uw gegevens te beschermen. Alle praktijkmedewerkers krijgen bijvoorbeeld informatie en uitleg over de privacygevoeligheid van uw gegevens. Ze leren hoe ze zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens moeten omgaan. Daarnaast hebben wij onze computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, melden wij dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soms geven wij organisaties of leveranciers een opdracht waarvoor zij ook uw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin we uw gegevens bewaren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die onze computersystemen onderhouden of een organisatie die namens ons de geleverde zorg in rekening brengt bij de zorgverzekeraar. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor wij ze opdracht hebben gegeven. We maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Heeft u een vraag of een klacht?

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op met uw huisarts. Onze contactgegevens staan onderaan op iedere pagina van onze website vermeld. Mocht u er met uw huisarts niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de EZZ klachtenregeling.